Çerez Örnek

2022-2023 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma Başvuru Tarihleri

Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Öğretim yılı BAHAR yarıyılı kayıt dondurma talepleri 01-15 ŞUBAT 2023 tarihleri arasında alınacaktır.  Öğrencilerimiz ekte yer alan Kayıt Dondurma Dilekçesini doldurup imzalayarak (MUTLAKA İMZALI OLMALI) ve ekine mazeretinizi de ekleyerek öğrenci işlerine elden teslim edilecektir. Mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Hazırlık sınıfı öğrencileri mutlaka YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU üzerinden başvuru yapmalıdır fakülteden işlem yapılamamaktadır. Kayıt dondurabilmek için aşağıda yer alan mazeretlerden bir tanesinin olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge’ nin;

Öğrenime Ara Verme

Madde 19 - (1) Enstitü, Fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunun yönetim kurullarının kararıyla öğrenciler, öğrenime ara verme hakkından yararlandırılabilir. Askerlikte geçirilen süre hariç öğrenime ara verme hakkı, bir seferde bir yılı aşamaz. Ayrıca öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal eğitim ve öğretim süresinin yarısını geçemez. Öğrenime ara verme süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenime ara verilen yarıyıla/yıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez. Öğrenime ara vermeyle ilgili geçerli mazeretler şunlardır:

(a) Öğrencilerin, üniversite hastaneleri olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

(b) 2547 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, “Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan” öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

(c) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

 (d) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

(e) Ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli sayılarak öğrencinin eğitim ve öğretimine ara vermiş olması,

(f) Öğrencinin tutukluluk hali, genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

 (g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

(h Öğrenci tarafından belgelenen önemli nedenlerin veya öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. imkanların ortaya çıkması,

(ı) Öğrencilerin yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri,

(i) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında, tekrar hakkını kullanan öğrencilerin, yabancı dil eğitimini kendi olanakları ile üniversite dışında almak istemeleri,

(j) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan diğer mazeretler.

Bilgilerinize sunulur.

EK

Kayıt Dondurma Dilekçesi


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ