İktisat Lisans Programı

Kuruluş

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci düzey

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm)  bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ
AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN
İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde iktisat alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

1

Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme,

2

İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.

3

İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme ve bunlar hakkında yorum yapabilme.

4

İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.

5

Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.

6

İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme

7

İktisadi büyüme, kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme.

8

Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve nedenlerini irdeleyebilme

9

Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.

10

Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme

11

İşletme kavramlarını temel düzeyde tanımlayabilme ve değerlendirme.

12

İktisadi analiz yöntemlerini işletme sorunlarına uygulayabilme.

13

Ekonomi ve mali hukuk kavramlarını tanımlayabilme ve bu bilgileri iş hayatında kullanabilme

14

Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.

15

Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme

16

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

17

Lisansüstü eğitim için gerekli bilgi ve becerileri sergileyebilme.

18

Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme.

19

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Müfredat