EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Keti VENTURA

 

 

 

İletişim Bilgileri:  

 

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115304
e-posta: keti.ventura@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, 2008
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Pazarlama, 2002
Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme, 1999

Uzmanlık Alanları: 
Pazarlama

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

 • Ventura Keti, Ipek Kazancoglu, Elif Ustundagli and Rezan Tatlidil, “Store Personality: Perceptions Towards Consumer Electronics Chain Stores in Turkey A Case of University Students", Journal of Economic and Social Studies, Volume 3, Number 2, 2013, pp.15-29
 • Ventura, K., “Marka Kaçınması: Beya Eşya Markalarına Yönelik Kalitatif Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:32, Sayı:1(Haziran), 2013,ss.53-76
 • Ventura, K., Dedeoğlu A., "Do Marketing Programs Of Turkish Football Teams Really Affect The Customer Mindset?", Pamukkale Journal of Sports Sciences, Vol.4 No1.,2013 ss. 16-35 (E-Journal)
 • Ventura, K. “Sanal Marka Topluluklarında Topluluk Üyelerinin Marka ile Özdeşleşme Düzeylerinin Öncülleri ve Sonuçları: Yapısal Bir Model Önerisi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 19/2, Aralık, 2012,ss:197-217
 • Ventura K., Dedeoglu A., Baybars M. “A New Debate For Turkish Pysicians: E-Detailing”, Health Marketing Quarterly, 29:4 2012 DOI:10.1080/07359683.2012.732879).
 • Candemir, A., Ventura K., Kazançoğlu İ., “Content Analysis Of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices”, International Journal of Business and Management Studies, Vol 3, No 2, 2011 ISSN: 1309-8047 (Online)
 • Kazançoğlu İ., Ventura K., Baybars M., Tatlıdil R., “ Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”,DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi(10. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Özel Sayısı), cilt 12 (1) 2011
 • Ventura, K., Soyuer H., “Türk Firmalarının e-İş Uygulamaları: İmalat Sanayinde Bir Alan Araştırması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı 34, Cilt 9, Temmuz 2010.
 • Ada, E., Ventura, K, Aracıoğlu, B., Savaşçı, İ., Kazançoğlu, Y., “Kobi’lerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Süreci:Bir Model Önerisi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 8 sayı 1, Ocak 2008, ss.53-68.
 • Ada, E., Ventura, K, Aracıoğlu, B., Savaşçı, İ., Kazançoğlu, Y., “Kobi’lerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Süreci:Bir Model Önerisi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 8 sayı 1, Ocak 2008, ss.53-68.
 • Ada E., Savaşçı, İ., Aracıoğlu B., Ventura, K., Kazançoğlu, “Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 20, Sayı 228, Mart 2005, ss.42-54.
 • Ventura, K., “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çokuluslu Şirketlerin Çin Pazarı’na Yönelme Eğilimleri: Türkiye Yönünden Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 12, Sayı:1, 2005, ss. 79-94
 • Ventura, K., “Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji Tabanlı Değişim”, Ege Akademik Bakış Dergisi,Cilt 3, Sayı 1-2, Ocak-Temmuz 2003, ss. 79-90.