T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
UZAKTAN ÖĞRETİM LOJİSTİK YÖNETİMİ
TEZSİZ E-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Bilgi çağı da olarak adlandırılan 21. yüzyıl, işletmeler açısından küreselleşme, değişen sosyo - ekonomik yapılar ve gelişen bilgi - iletişim teknolojilerinin etkisiyle daha yoğun rekabet koşulları anlamına gelmektedir. Günümüz küresel pazarlarda, yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini devam ettirmek isteyen işletmeler, daha etkin ve verimli koşullarda rekabet edebilmek adına farklı coğrafi alanlarda bulunan kaynakları birleştirerek, maliyetlerini azaltma yoluna gitmektedirler. Bu durum, işletmeler açısından önemli bir diğer unsur olan üretici ile tüketici arasındaki coğrafi ulaşım sorununu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimden en çok etkilenen kavramlardan biri lojistik kavramı olmuştur.

Lojistik yönetimi günümüz işletmeciliğinin temel kavramı olan değer zincirinin en önemli bileşeni haline gelmiştir. Bu gelişmeler, alanda nitelikli insan gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli lisans eğitim programları bulunmakla beraber interdisipliner bir alan olan lojistikte, farklı alanlardan gelen bireylerin de temel bilgilerle desteklenmeleri nitelikli işgücünün arttırılmasında bir gereklilik olarak görülmektedir. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, farklı alanlar uzmanlaşan öğretim üyeleri ile bu alanda ihtiyacı karşılamak amacıyla Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz E - Yüksek Lisans Programına Eylül 2012 döneminde öğrenci alımı yapacaktır.

Bu program çerçevesinde öğrenim görecek öğrenciler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel Lojistik İlkeleri, Stok ve Malzeme Yönetimi, konularında gerekli alt yapıya sahip olmanın yanı sıra uluslararası işletmecilik ve endüstriyel uygulamalar gibi konularda da yeterlilik kazanacaklardır. Bu programdan mezun olacak olan öğrenciler gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde lojistik alanında yönetici adayı olarak istihdam olanağı bulacaklardır. Program süresince verilecek dersler, uygulama ağırlıklı olarak sektörden uzman kişilerin de katılımı ile gerçekleşecektir. Derslerin listesi ve içerik ayrıntıları şöyledir:

1. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER Kredisi
1 Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi 3
2 İşletme Lojistiği 3
3 Uluslararası İşletmecilik 3
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 9

2. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER Kredisi
1 Tedarik Zinciri ve Lojistik için Bilgi Sistemleri 3
2 Lojistik Sistemlerde Maliyet Analizi 3
3 Karar Teorisi ve Optimizasyon 3
  2. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 9

3. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER Kredisi
1 Seçmeli Ders 3
2 Seçmeli Ders 3
3 Seçmeli Ders 3
4 Dönem Projesi Kredisiz
 
SEÇMELİ DERSLER Kredisi
1 Elektronik Ticaret ve Lojistik 3
2 Lojistik Hukuku 3
3 Endüstriyel Pazarlama 3
4 Stratejik Yönetim 3
5 Tedarik ve Satın Alma Yönetimi 3
6 Ulaştırma Ekonomisi 3
7 Ulaştırma İşletmelerinde Örgüt Yönetimi 3
8 Proje Yönetimi 3
9 Dış Ticaret Yönetimi 3
10 Stratejik Perakende Yönetimi 3
11 Lojistik Finansmanı 3
12 Lojistik İşletmeleri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi 3


DERS İÇERİKLERİ

Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir.

İşletme Lojistiği

İşletme lojistiğinin genel kavramları, işletme lojistiği ve dış çevre faktörleri, talep tahmini ve işletme lojistiği, işletme lojistiğinin fonksiyonları, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı, lojistik stratejileri, lojistik müşteri hizmeti, nakliye ve taşıma stratejileri, envanter politikası kararları, tesis yerleşimi stratejileri ve karar verme konularını içermektedir.

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararasılaşma Süreci, Kapitalizm ve Modernizm, Goballeşme: Farklı Perspektiflerin (Sosyolojik) Analizi, Goballeşme: Farklı Perspektiflerin (Antropolojik) Analizi, Goballeşme: Homojenleşme ve Heterojenleşme, Global Akımlar ve Global Akımların İşletme Fonksiyonları ile ilişkileri incelenecektir.

Tedarik Zinciri ve Lojistik için Bilgi Sistemleri

Bu ders, bilgi sistemlerinin tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarındaki rolüne odaklanacaktır. Tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarının yönetiminde bilgi teknolojisi uygulamaları, bilgi sistemlerinin seçimi, tasarımı ve kullanımı, MRP, DRP, ERP, tedarikçi ilişkileri yönetimi, lojistik problemlerinin çözümünde program paketleri ile haberleşme teknolojilerini, işlevsellikleri ve özellikleri ile işlemektedir. Ayrıca, RFID, elektronik veri değişimi, elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik iş ve lojistik bilgi sistemlerini, elektronik lojistik konularını içermektedir.

Lojistik Sistemlerde Maliyet Analizi

Lojistik ve maliyet muhasebesi, maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağılımı, başabaş noktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları konularını içermektedir.

Karar Teorisi ve Optimizasyon

Karar teorilerinin esasları ve elemanları, karar süreci ve modelleme teknikleri, matematiksel programlama, optimizasyon teorisi ve yöntemlerine giriş, problem analizleri, matematiksel modellerinin kurulması ve lojistik karar problemlerinde optimizasyon tekniklerinin kullanılması konularını içermektedir.

Malzeme-Stok ve Depo Yönetimi

Lojistik ve malzeme yönetimi temel kavramları, malzeme ve stok yönetiminin amacı ve Fonksiyonu, ürün ağacı, ABC analizi ile stokların sınıflandırılması, MRP, MRP II, DRP, DRP II ve ERP kavramları, stok kontrol modelleri, Inbound- işletme içi-outbound lojistik uygulamaları, stok yönetimi performans değerlendirme yöntemleri, lojistik ve depo yönetimi, depo yeri seçiminin önemi ve yöntemleri ve depo yönetim sistemleri konularını içermektedir.

Elektronik Ticaret ve Lojistik

E-iş ve e-ticaret kavramlarına genel bir bakış, e-ticaretin başlıca özellikleri ve süreci, Türkiye'de ve dünyada e-ticaret uygulamaları, e-ticaret stratejileri ve lojistik politikaları, e-lojistik kavramı ve başlıca özellikleri, lojistik yönetiminde bilişim teknolojileri, işletme kaynakları planlaması ve kullanılan yazılımlar, Türkiye'de ve dünyada e-lojistik uygulamaları, e-lojistik stratejileri ve başarı faktörleri, lojistikte mobil uygulamalar konularını içermektedir.

Lojistik Hukuku

Lojistik alanda çalışanların yasal çevre kapsamında karşılaşabilecekleri yönetimsel karar alma değişkenleri üzerinde durur. Temel olarak, lojistik işletmeleri ve hukuk, ulaştırma faaliyetlerinde yasal yapılar, sözleşme hukuku, lojistik faaliyetlerinde hizmet içi eğitimler, ulaştırma sektöründe hizmetler ve istihdam edilenlere yönelik mevzuat, ulaştırma sektöründe vergi ve yatırım mevzuatı, lojistik taşıma ve gümrük mevzuatı, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve Incoterms konularını içermektedir.

Endüstriyel Pazarlama

Bu derste endüstriyel pazarlamanın yapısı üzerinde durulmaktadır. Endüstriyel pazar türleri ve müşteri davranışları, endüstriyel pazarlarda alıcı-satıcı ilişkileri, endüstriyel Pazar karması, endüstriyel (örgütsel) pazarlarda bilgi sisteminin kurulması ve işleyişi, endüstriyel pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlama stratejileri incelenmektedir.

Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim sürecinin temel elemanları, stratejik yönetim sürecindeki aşamalar, model oluşturulması, faydaları, strateji formulasyonu, şirket misyonu, çevresel analiz, temel çevresel değişkenler, rekabetçi profil matrisi, içsel değerlendirme yönetimi, pazarlama, finansal, üretim denetimi, stratejik analiz ve seçim, girdi aşaması, eşleme aşaması, karar aşaması, strateji uygulama süreci, strateji değerlendirme kavramsal çatısı.

Tedarik ve Satın Alma Yönetimi

Bu ders, satın alma ve tedarikle ilgili stratejik konuları içermektedir. Satın alma ve tedarik zinciri yönetimine giriş, satın alma ve tedariğin rolü rekabet stratejileri üzerindeki etkileri, satın almanın kapsamı, amaçları, yapısı, tedarikçi ve satın alma performans değerlemeleri, işletmelerde satın alma ve tedarik süreçleri konuları tartışılacaktır.

Ulaştırma Ekonomisi

Ulaştırma sektörü ve düzenlemeleri, Ulaştırma sistemini belirleyen unsurlar, Ulaştırma Piyasasının Özellikleri, ulaştırma politikaları, ulaştırmanın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, ulaştırmada arz-talep ve kaynak tahsisi, ulaştırma maliyetleri ve çevre, ulaştırmada serbestleşme ve özelleştirme, ulaştırmada sektör yapısı ve optimizasyon ve Ulaştırma piyasasında fiyat oluşumu konularını içermektedir.

Ulaştırma İşletmelerinde Örgüt Yönetimi

Örgüt kavramları, işletmelerin çevreyle ilişkileri, ulaştırma işletmelerinin örgüt yapısı, örgüt stratejileri, irilik ve üretim teknolojilerinin ulaştırma işletmelerinin örgüt tasarımına etkisi, değişim ve örgüt geliştirme kuram ve müdahalelerinde ulaştırma işletmeleri uygulamaları, iletişim, motivasyon, çatışma, stres, liderlik ve örgüt kültürü gibi süreçlerin yönetimi ve geliştirilen stratejiler, bu stratejilerin ulaştırma işletmelerinde uygulanabilirliği konularını içermektedir.

Proje Yönetimi

İşletme yönetiminde karar verme sürecinde kullanılan Proje Yönetim Teknikleri, PERT (Project Evaluation and Review Technique) ve CPM (Critical Path Method) teknikleri, bir seferlik projelerin planlanması, kontrolü, kaynak dağıtımı ve maliyet kontrolü, Projelerin bilgisayar destekli olarak planlanması ve Programlanması. Bu tekniklerin bilgisayar destekli olarak kullanımını sağlayan ve Karar Destek Sistemi niteliği taşıyan yazılımlar ve işletme uygulamaları, proje yönetiminin organizasyonu.

Dış Ticaret Yönetimi

Bu derste, dış pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası pazarlarda ödeme, finasman ve yükleme şekilleri, dünya ticareti, uluslararası pazar araştırması türleri ve uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası dağıtım yöntemleri, acenta ve distribütörlük, internet uygulamalı ithalat ve ihracat, uluslararası dış pazarlarda tanıtım, yeni pazar fırsatları ve değerlendirilmesi ile ilgili konular yer alacaktır.

Stratejik Perakende Yönetimi

Perakendeciliğin gelişmesindeki itici güçler, Perakendeci işletmelerin gelişme yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler, Perakendecilikteki buluş ve yeniliklerin ulusal sınırların ötesine taşınması, Perakendeci işletmelerin yeni pazarlarda konumlandırılması, Belirli bölgelerdeki perakendecilik faaliyetleri ile perakende pazar yapısının incelenmesi ve perakendecilikte etik yaklaşım.

Lojistik Finansmanı

Temel Finansal kavramlar ve Tablolar, Lojistik maliyetlerin ortaya çıkışı, doğrudan ve dolaylı maliyetler, Lojistik işletmeleri için finansal analiz türleri, Stok maliyetleri, lojistik işletmeleri için finansal teknikler, SCOR modeli ve finansal performans

Lojistik İşletmeleri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu derste, Lojistik sektörü için insan kaynakları politikaları ve felsefesi, işe alma ve eleman seçimi, eğitim ve oryantasyon, performansa dayalı ücret sistemi ve lojistik işletmelerde insan kaynakları yönetiminin stratejik ve operasyonel rolü konuları işlenecektir.

Programın yıllar (dönemler) itibariyle öngörülen öğrenci kontenjanı ve diğer bilgiler

Programa yılda bir kez (güz dönemi itibariyle) öğrenci alınacaktır. Program için 50 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Programa 4 yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar ile Harp Okulları ve Polis Akademisi mezunları başvurabileceklerdir. Program için son 3 yılda alınmış ALES EA Türünde 55 puan gerekmektedir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için yukarıda verilen program kapsamında yedi zorunlu üç seçimlik ders olmak üzere üçer krediden toplam on ders (30 kredi) almaları, bu derslerin sınavlarından geçer not almaları ve bir bitirme projesi hazırlamaları gerekmektedir. Ara sınavlar internet üzerinden, final sınavları ise fakültemizde normal sınav düzeninde yapılacaktır.


Program başvuruları 13-17 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru için Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü http://sosbilen.ege.edu.tr adresinden aday numarası alınabilmektedir.

İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU
burcu.aracioglu@ege.edu.tr
0 232 311 52 99

Özge ŞAHİNGÖZ
ozge.sahingoz@ege.edu.tr
0 232 311 53 71